REGULAMIN PRAKTYKI FIZJOTERAPEUTYCZNEJ

 

Gabinet Fizjoterapii Kobiecej

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: Annę Godulę, NWZF 23583
 2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: Anna Godula, ul. Platanowa 25, 55-330 Wilkszyn, NIP 8981798638
 3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
 4. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 5. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 6. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 7. wpis nr 000000217959 – F-01 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 8. a także na podstawie postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 9. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w we Wrocławiu w Naw Medica, ul. Dolnobrzeska 5a oraz Studio Osteopatia , ul Barskich 18, Wrocław
 10.  
 11. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej.

 

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4

 

 1. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

 1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, który dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu, który występuje. Pacjent zostanie, poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii, lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni, oraz pomiarowi temperatury.
 4. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 5. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 6. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

 

 1. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentację medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).

 

 

 1. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 

 1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty

zgodnie z cennikiem dostępnym w gabinecie oraz na stronie www.kobieca-fizjoterapia.pl, a także w grafiku on-line.

 1. Opłaty w wysokości 50 zł pobierane są za wizyty, których Pacjent nie odwołał i nie przyszedł na umówiony termin, oraz w przypadku odwołania wizyty na mnie niż 24 godziny przed terminem.
 2. Jeśli wpisujesz się na listę rezerwową, kiedy pojawi się miejsce w wybranych przez Ciebie terminach, automatycznie zostanie umówiona Twoja wizyta. Dostaniesz potwierdzenie. Jeśli ten termin okaże się nieaktualny, odwołanie takiej wizyty, również podlega obowiązkowemu odwołaniu minimum 24 godziny przed wizyta, bez konsekwencji pobrania opłaty.